ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

โครงสร้างบุคลากร > กองสาธารณสุข

นางพัชรินทร์ ไชยสุทธิ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางสาววรรณพร อุปนันท์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายพัฒนพงศ์ บุญยืน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางวนิดา สุวรรณศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ ชูเลขา

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวนนทกาญจน์ ฉิมพลี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางวราภรณ์ ขาวสวย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางจามจุรี สุกใส

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายสมหวัง เปียงทา

พนง.ขับเครื่องกลขนาดเบา

นางนวลจันทร์ พากเพียร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายประถม ยิ่งโยชน์

พนง.ขับเครื่องกลขนาดเบา

นายอุทัย ฟองคำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายพิเชษฐ์ สุวรรณคีรี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายประเทือง อตำมา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววริศรา ผัดเจริญ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุนารี นามกร

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์ วงสาพลี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุวรรณ์ คำบุญ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอาทิตย์ ชุมภู

พนักงานจ้างทั่วไป

นายประพันธ์ หน่อแก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิเชียร ทายะติ

พนักงานจ้างทั่วไป

อำนาจหน้าที่ > กองสาธารณสุข


วิสัยทัศน์กองสาธารณสุข


 ร่วมสร้างเมืองสุขภาพ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ฟื้นฟูวิถีสุขภาพชุมชน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                              มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การให้บริการด้านสาธารณสุข งานด้านสัตวแพทย์ และด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นการตอบสนองภารกิจด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดโครงสร้างออกเป็น ๑ ฝ่าย ๗ งาน ดังนี้

                              ๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีงานในความดูแล 4 งาน คือ

                                        - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                                        - งานสัตวแพทย์ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ การกักสัตว์ การออก ใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในประเทศ ให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการเลี้ยง และการรักษาสัตว์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล แนวทางการปรับปรุงรักษาสภาวะแวดล้อม กำหนดนโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำและส่งเสริมเผยแพร่ การป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวินิจฉัยปัญหาทางการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานรักษาความสะอาด รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณเขตเทศบาล โดยการจัดเก็บ ขน ทำลายขยะและสิ่งปฏิกูล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                              2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีงานในความดูแล 3 งาน คือ

                                        - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและความผาสุกของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่และฝึกอบรม รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาสุขภาพ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานศูนย์บริการสาธารณสุข รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 97 9431 21757 22427 50617 60517 314879 34.239.148.127