ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

โครงสร้างบุคลากร > กองสาธารณสุข

นายศรชัย ชมถิ่น

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวนภัส เชื้อสะอาด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางสาววรรณพร อุปนันท์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายพัฒนพงศ์ บุญยืน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางวนิดา สุวรรณศรี

ว่าง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายสมทวี พรหมฤทธิ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางวราภรณ์ ขาวสวย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายดลฤทธิ์ สุทธิ

คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์

นายสมหวัง เปียงทา

พนง.ขับเครื่องกลขนาดเบา

นางนวลจันทร์ พากเพียร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายประถม ยิ่งโยชน์

พนง.ขับเครื่องกลขนาดเบา

นายอุทัย ฟองคำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายพิเชษฐ์ สุวรรณศรี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายประเทือง อตำมา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววริศรา ผัดเจริญ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุนารี นามกร

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์ วงสาพลี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายพีรพงษ์ ใจแก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุวรรณ์ คำบุญ

พนักงานจ้างทั่วไป

อำนาจหน้าที่ > กองสาธารณสุข


วิสัยทัศน์กองสาธารณสุข


 ร่วมสร้างเมืองสุขภาพ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ฟื้นฟูวิถีสุขภาพชุมชน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 


บทบาทและหน้าที่ของกองสาธารณสุข

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  งานป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด  งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานอื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
    4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานการเงินและบัญชี และงานธุรการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
    4.1.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ งานสุขาภิบาลทั่วไป งานอาชีวอนามัย ควบคุมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษ ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม งานอนามัยชุมชน สาธารณสุขมูลฐาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะ รักษาความสะอาดของอาคาร ตลาด กำแพง บริเวณอาคารและที่สาธารณะ  งานดูแล
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนริมถนน  ซึ่งมีสภาพชำรุด  ทรุดโทรม  หรือยู่ในสภาพที่น่ารังเกียจและไม่อาจแก้ไขได้ งานเก็บ กวาด ล้างทำความสะอาด เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานกำจัดสิ่งปฏิกูล งานขนถ่ายขยะมูลฝอย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    4.1.2 งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
    มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ งานการเฝ้าระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดยแมลงและสัตว์ โรคเอดส์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมสิ่งปฏิกูล รักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล กำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ควบคุมมลพิษ ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมงานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับด้านสุขอนามัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
    4.1.3 งานส่งเสริมสุขภาพ
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ จัดทำแผนการ เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามดูแลส่งเสริมสุขภาพ  การให้รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องอนามัยวัยรุ่น และเพศศึกษาในวัยรุ่น  แนะนำและส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ให้คำแนะนำครอบครัวในการปฏิบัติตัวทั้งด้านโภชนาการและการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดทำระบบควบคุมภายในของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 165 1206 5137 21879 30086 30086 3.235.66.217