ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

โครงสร้างบุคลากร > กองสวัสดิการสังคม

นายนรินทร์ หลวงปา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวชนิสรา พิทักษ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

ว่าที่ร้อยโทสุรพงษ์ ทองอินที

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายดำรงค์ นิลหลา

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

ว่าง

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวพรสวรรค์ บุตรศรีพงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางราณี เนตรน้อย

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวอัญชิษฐา จงรักษ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวปุญรัสมิ์ โยธา

พนักงานจ้างทั่วไป

อำนาจหน้าที่ > กองสวัสดิการสังคม


วิสัยทัศน์กองสวัสดิการ


'' ยึดชุมชนเป็นฐาน ประสานเครือข่าย หลากหลายกิจกรรม ทำอย่างต่อเนื่อง 

เน้นเรื่องคุณภาพชีวิตและสังคม ''


 บทบาทและหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม

6. กองสวัสดิการสังคม
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองสวัสดิการและสังคม ดังนี้
     6.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และงานธุรการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
     6.1.1 งานพัฒนาชุมชน
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน  งานจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  จัดทำทะเบียนผู้ยากไร้      และผู้รับเบี้ยยังชีพ  จัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ชุมชน พัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
      6.1.2 งานชุมชนเมือง
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ และข้อมูลแรงงาน งานกองทุนสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม ส่งเสริมกิจกรรมของสตรี  ผู้สูงอายุ  และเยาวชน  อบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านอาชีพเสริมแก่กลุ่มต่างๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สร้างมูลค่าแก่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
      6.2  ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
      6.2.1 งานสังคมสงเคราะห์
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ครอบครัวยากจนในเขตเทศบาลเมือง    แม่เหียะ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ กลุ่มผู้ติดเชื้อ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจน ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรีและเยาวชนในตำบล เป็นประจำ แก้ไขปัญหาความยากจน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
      6.2.2  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความ
เดือดร้อนต่างๆ  งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถาไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา  งานให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ฐานะยากจน  ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฯลฯ  งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ  งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  งานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 224 1206 5196 21879 30145 30145 3.235.66.217