ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

โครงสร้างบุคลากร > กองสวัสดิการสังคม

นางสาวชนิสรา พิทักษ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวกรัณกรพ์ หงษ์ทอง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

ว่าที่ร้อยโทสุรพงษ์ ทองอินที

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายดำรงค์ นิลหลา

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นางสาวนริศรา นิ่มสกุล

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวพรสวรรค์ บุตรศรีพงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางราณี เนตรน้อย

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวอัญชิษฐา จงรักษ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวปุญรัสมิ์ โยธา

พนักงานจ้างทั่วไป

อำนาจหน้าที่ > กองสวัสดิการสังคม


วิสัยทัศน์กองสวัสดิการ


'' ยึดชุมชนเป็นฐาน ประสานเครือข่าย หลากหลายกิจกรรม ทำอย่างต่อเนื่อง 

เน้นเรื่องคุณภาพชีวิตและสังคม ''


กองสวัสดิการสังคม

                              มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การจัดคำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม ซึ่งสอดคล้องและตอบสนองภารกิจด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยกำหนดโครงสร้างออกเป็น ๑ ฝ่าย ๔ งาน ดังนี้      

                              ๑. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีงานในความดูแล 2 งาน คือ

                                        - งานพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ และความเจริญด้านอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                              2. ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม มีงานในความดูแล 2 งาน คือ

                                        - งานสังคมสงเคราะห์ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการศึกษา การสำรวจ การสัมภาษณ์ การสอบประวัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ข้อเท็จจริง และสาเหตุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ความรู้ การบริการ ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา และดำเนินการสังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ตามหลักการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม หรือผู้มีปัญหาทางสังคมต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร การเพาะปลูก การขยายพันธุ์ การวิเคราะห์เพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 148 4458 22832 9360 12839 129648 142487 3.235.108.188