ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

โครงสร้างบุคลากร > กองสวัสดิการสังคม

นางสาวชนิสรา พิทักษ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางณัฐธยาน์ สิทธิวรปัญญา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวกรัณกรพ์ หงษ์ทอง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

นายธนกร คำมาเร็ว

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกรรณิกา จอมแปง

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นางสาวพรสวรรค์ บุตรศรีพงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางราณี เนตรน้อย

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

นางสาวพัทราพร ช่อวิลาส

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวปุญรัสมิ์ โยธา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพนมวรรณ สมุทรไชย

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวณัฐดามาศ สิงห์หล้า

พนักงานจ้างทั่วไป

อำนาจหน้าที่ > กองสวัสดิการสังคม


วิสัยทัศน์กองสวัสดิการ


'' ยึดชุมชนเป็นฐาน ประสานเครือข่าย หลากหลายกิจกรรม ทำอย่างต่อเนื่อง 

เน้นเรื่องคุณภาพชีวิตและสังคม ''


กองสวัสดิการสังคม

                              มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การจัดคำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม ซึ่งสอดคล้องและตอบสนองภารกิจด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยกำหนดโครงสร้างออกเป็น ๑ ฝ่าย ๔ งาน ดังนี้      

                              ๑. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีงานในความดูแล 2 งาน คือ

                                        - งานพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ และความเจริญด้านอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                              2. ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม มีงานในความดูแล 2 งาน คือ

                                        - งานสังคมสงเคราะห์ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการศึกษา การสำรวจ การสัมภาษณ์ การสอบประวัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ข้อเท็จจริง และสาเหตุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ความรู้ การบริการ ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา และดำเนินการสังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ตามหลักการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม หรือผู้มีปัญหาทางสังคมต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร การเพาะปลูก การขยายพันธุ์ การวิเคราะห์เพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 53 8668 17217 21043 59849 60517 324111 44.212.94.18