ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

โครงสร้างบุคลากร - โรงเรียนอนุบาลสายใยรัก

ว่าง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวณัฐธยาน์ สนินัด

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรุ่งทิวา คำแดง

ครูชำนาญการ

นางสาวนิภาพร วัฒนาอุดมกูล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมโนมน หอมนวล

ครูชำนาญการ

นางจิราพร จันเป็ง

ครูชำนาญการ

นางอ้อมฤทัย ต๊ะใจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวลัยรัตน์ ตาคำ

ครูชำนาญการ

นางเนตรนิรชา หลวงปัน

ครูชำนาญการ

นางสาวกฤษณา ถาคำ

ครูชำนาญการ

นางสาวอ้อยทิพย์ ซาวสุภา

ครูชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ ดวงศรี

ครู คศ.1

นายกฤติธี ไชยสาร

ครูชำนาญการ

นางวรารักษ์ เขตสิทธิ

ครูชำนาญการ

นายเริงศักดิ์ ธรรมดิษฐ์

ครูชำนาญการ

นางสิริรักษ์ เรืองสวัสดิ์

ครูชำนาญการ

นางสาวเพ็ญศรี เจริญกูล

ครู คศ.1

นางสาวสิชาพัชร์ พิคุณ

ครู คศ.1

นางสาวบุษกร กันทะเนตร

ครู คศ.1

นางสาวอัจฉรียา ไชยวุฒิ

ครู คศ.1

นางสาวนิตยา จำปารัตน์

ผู้ช่วยครู

นางสาวสิริญาภรณ์ ขยัน

ผู้ช่วยครู

นายวีระชัย ยิ่งยศสุข

ผู้ช่วยครู

นางสาวรัตศรินทร์ เปี้ยโท๊ะ

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายเกรียงไกร จันทร์ดี

คนงานทั่วไป (ครูผู้สอน)

นางสาวพวัลลักษณ์ ศรีเขื่อนแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายประสงค์ พระเนตร

ภารโรง

อำนาจหน้าที่ - โรงเรียนอนุบาลสายใยรัก

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 130 7179 9638 4042 74097 207787 3.81.172.77