ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

โครงสร้างบุคลากร - โรงเรียนอนุบาลสายใยรัก

ว่าง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวณัฐธยาน์ สนินัด

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรุ่งทิวา คำแดง

ครู

นางสาวนิภาพร วัฒนาอุดมกูล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมโนมน หอมนวล

ครูชำนาญการ

นางจิราพร จันเป็ง

ครู

นางอ้อมฤทัย ต๊ะใจ

ครูชำนาญการ

นางวลัยรัตน์ ตาคำ

ครูชำนาญการ

นางเนตรนิรชา หลวงปัน

ครูชำนาญการ

นางสาวกฤษณา ถาคำ

ครู

นางสาวอ้อยทิพย์ ซาวสุภา

ครูชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ ดวงศรี

ครูผู้ช่วย

นายกฤติธี ไชยสาร

ครูชำนาญการ

นางสุธาสินี มะทะ

ครูชำนาญการ

นางวรารักษ์ เขตสิทธิ

ครู

นางสาวอรพรรรณ ดวงศรี

ครู

นางสิริรักษ์ เรืองสวัสดิ์

ครู

นางสาวมลธิรา ไชยยา

ครู

นางสาวบุษกร กันทะเนตร

ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจฉรียา ไชยวุฒิ

ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ไชยยา

ผู้ช่วยครู

นางสาววิภาวรรณ จันทร์เรือน

ผู้ช่วยครู

นายนครินทร์ แก้วดวงดี

ผู้ช่วยครู

นางสาวสุภาวดี ตาขัน

ผู้ช่วยครู

นางสาวพิชชาภรณ์ ภูบุตระ

ผู้ช่วยครู

นางสาวพวัลลักษณ์ ศรีเขื่อนแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางณัฐการ์ จานะธรรม

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายประสงค์ พระเนตร

ภารโรง

อำนาจหน้าที่ - โรงเรียนอนุบาลสายใยรัก

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 4 5375 22232 9360 12239 129648 141887 3.239.33.139