ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

สรุปผล (Summary)

ผลการสำรวจ แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 12 คะแนน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ขอใช้บริการ
เพศ
ชาย2
หญิง7
อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี0
20-40 ปี7
40-60 ปี2
60 ปีขึ้นไป0
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ4
เกษตรกรรม2
พนักงานเอกชน0
ค้าขาย/อิสระ1
นักเรียน/นักศึกษา1
อื่น ๆ1
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี1
ปริญญาโท5
ปริญญาเอก1
ต่ำกว่าปริญญาตรี2
ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ
การออกแบบอาคาร0
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ2
การสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก0
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ0
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร1
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก0
การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า1
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์0
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ0
การชำระภาษีบำรุงท้องที่1
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ0
การชำระภาษีป้าย2
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน1
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน0
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร0
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน0
อื่น ๆ 3
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย41/60 คะแนนเฉลี่ย 3.42
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่46/60 คะแนนเฉลี่ย 3.83
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ47/60 คะแนนเฉลี่ย 3.92
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม47/60 คะแนนเฉลี่ย 3.92
2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย44/60 คะแนนเฉลี่ย 3.67
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน48/60 คะแนนเฉลี่ย 4.00
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว48/60 คะแนนเฉลี่ย 4.00
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน47/60 คะแนนเฉลี่ย 3.92
3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม45/60 คะแนนเฉลี่ย 3.75
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ47/60 คะแนนเฉลี่ย 3.92
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม46/60 คะแนนเฉลี่ย 3.83
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย46/60 คะแนนเฉลี่ย 3.83
ส่วนที่ 4 ท่านคิดว่าเทศบาลควรปรับปรุงด้านใด ตอบได้มากว่า1ข้อ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน2
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน3
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร1
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา3
ด้านบริการการรับชำระภาษี5
ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร1
อื่น ๆ1
ข้อเสนอแนะ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 11 6678 9651 4055 74097 207800 3.81.172.77