ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

สรุปผล (Summary)

ผลการสำรวจ แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 2003 คะแนน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ขอใช้บริการ
เพศ
ชาย0
หญิง1919
อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี0
20-40 ปี1
40-60 ปี0
60 ปีขึ้นไป1918
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ0
เกษตรกรรม0
พนักงานเอกชน1
ค้าขาย/อิสระ0
นักเรียน/นักศึกษา0
อื่น ๆ1918
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี1
ปริญญาโท0
ปริญญาเอก0
ต่ำกว่าปริญญาตรี1915
ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ
การออกแบบอาคาร0
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ0
การสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก0
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ0
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร0
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก0
การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า0
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์0
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ0
การชำระภาษีบำรุงท้องที่0
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ0
การชำระภาษีป้าย0
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน0
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน0
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร0
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน0
อื่น ๆ 1919
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย1842279156/10015 คะแนนเฉลี่ย 919,759.94
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่1851689427/10015 คะแนนเฉลี่ย 924,458.03
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ1801780062/10015 คะแนนเฉลี่ย 899,540.72
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม1817777577/10015 คะแนนเฉลี่ย 907,527.50
2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย1802312423/10015 คะแนนเฉลี่ย 899,806.50
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน1862960930/10015 คะแนนเฉลี่ย 930,085.34
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว1784294508/10015 คะแนนเฉลี่ย 890,811.04
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน1683472367/10015 คะแนนเฉลี่ย 840,475.47
3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม1850479755/10015 คะแนนเฉลี่ย 923,854.10
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ1825905540/10015 คะแนนเฉลี่ย 911,585.39
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม1683144197/10015 คะแนนเฉลี่ย 840,311.63
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย1846807569/10015 คะแนนเฉลี่ย 922,020.75
ส่วนที่ 4 ท่านคิดว่าเทศบาลควรปรับปรุงด้านใด ตอบได้มากว่า1ข้อ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน1933
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน1930
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร1933
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา1933
ด้านบริการการรับชำระภาษี1933
ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร1933
อื่น ๆ1933
ข้อเสนอแนะ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 1578 11638 45358 21501 18154 60517 282416 3.238.112.41